“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
21 Nov 2017 15:46
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 * วันที่บังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสาร : วันที่ 9 ธันวาคม 2540 * นิยามศัพท์ / หลักการของกฎหมาย * สิทธิตามกฎหมาย สิทธิได้รู้ มาตรา7 มาตรา9 มาตรา11 “ สิทธิได้รู้” ตามมาตรา 7 - หน่วยงานของรัฐต้องส่งของข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 1. โครงสร้างและการจั
18 Mar 2010 11:24
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมาก
18 Mar 2010 11:10
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 35 บัญญัติไว้ว่้า "สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใด ไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส
18 Mar 2010 11:29
1 Aug 2011 08:58
ดาวโหลดจากไฟล์แนบได้เลยค่ะ....
28 Sep 2011 14:41ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Free Porn Movies Xxx Porn Watch Porn Porn Movies Xnxx Porn Videos
Latina Milf Wants Rough Sex Lil Lupe Invites a Girlfriend Schlamm Ficken Free Porn Movies Watchporn Movies porn videos xxx porn Eva Karera Porn