“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 นักกีฬาจากกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หรือ ขุนด่านเกมส์ ณ จังหวัดนครนายก สถาบันราชานุกูล ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 คน ใน 3 ประเภทกีฬา ดังนี้ แบดมินตัน (ชายเดี่ยว) รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ได้แก่ 1.นายจารุพงษ์
14 Mar 2018 08:39
วันนี้ ( 9 มีนาคม 2561 ) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร 12 หน่วยงาน ในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานปลัดกระทรวง
15 Mar 2018 19:32
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
01 Mar 2018 07:13
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเนื่องในวันนอนหลับโลก (World Sleep Day 2018)
03 Mar 2018 13:24
หลักสูตรกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Occupational Therapy for special need children) วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ อธิบายลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการช่วยเหลือทางกิจกรรมบำบัดในเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้อง คัดกรองปัญหาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นในเด็
02 Mar 2018 15:50
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันราชานุกูลร่วมจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาเรื่องการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในงานมหกรรมวิชาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว “กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือ ผลงานของเรา” จัดโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. ณ ศูนย์
06 Mar 2018 09:44
เชื้อ “ฮิบ” ไม่ใช่ฮิปฮอป ที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะต้องโยกตาม หรือแค่วางเฉย เพราะเชื้อฮิบที่ว่านั้นแสนอันตราย อาจก่อโรคในลูกน้อย ของบรรดาแม่ ๆ พ่อ ๆ ทั้ง หลาย ให้ไม่ตายก็พิการ ซึ่งเรื่องนี้ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ หัวหน้าสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บอกว่า &ldquo
26 Feb 2018 11:04
ลูกของคุณเรียนที่ไหน ? ลูกของคุณทำงานอะไร ?
26 Feb 2018 09:35
นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิต โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้สำรวจความสุขและทัศนคติวัยรุ่นต่อวันวาเลนไทน์ปี 2561 ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียน อายุ 11-19 ปี จำนวน 2,100 คน โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบ
19 Feb 2018 16:08
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็กสมัครเข้าร่วม "โครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวบำบัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก รุ่นที่ 11" เพื่อปรับความเข้าใจและฝึกทักษะการบำบัดครอบครัวตามแนวซาเทียร์โมเดล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อ.ดร.สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ และ อ.
14 Feb 2018 16:12
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตโดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ให้การต้อนร
13 Feb 2018 11:20
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช สถาบันราชานุกูล แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์ ประธานคณะทำงานโครงการเพื่อนที่แสนดี ได้กล่าวรายงานถึงกา
12 Feb 2018 09:42
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 24 และสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษดำรง สถาบันจิตเวชศาสต
02 Feb 2018 07:54
วันที่ 23-24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. โปรแกรมการศึกษาพิเศษเตรียมฝึกอาชีพและชุมชน กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมหยิบงานเพื่อสร้างรายได้ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนราชานุกูล 2 ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล เนื่องจากผู้ปกครองผู้บกพร่องทางสติปัญญาต้องดูแลบุตร-หลานอย่างใกล้ชิ
31 Jan 2018 14:15
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง กิจกรรม “การผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์สำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา” ณ ห้องประชุมอาคารพลานามัย สถาบันราชานุกูล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ , กิจกรรมกลุ่มสนุกกับหนังสือภาพและเทคนิคการเล่านิทา
29 Jan 2018 15:22
22-25 มกราคม 2561
29 Jan 2018 14:45
11 มกราคม 2561
22 Dec 2017 14:41
ปัญหาสุขภาพจิต ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของคนไทย โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นที่พบได้บ่อยและกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในกลุ่มผู้ปกครองและครู คือโรคสมาธิสั้นหรือAttention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)ทั้งนี้ ในปี 2555 พบความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ถึงร้อยละ 8.1 หรือประมาณการได้ว
05 Jan 2018 14:34
ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
27 Dec 2017 10:25
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กพิเศษ ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4 โดยจัดให้มีการบรรยายและสาธิต เรื่อง มิติของพัฒนาการเด็ก ตามแนวมนุษยปรัชญา , กิจกรรมกลุ่ม ตระหนักรู้ตัวตน ,
22 Dec 2017 11:18
จากกรณีที่มีศิลปินชื่อดังชาวเกาหลีใต้ คิมจงฮยอน วงSHINee เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ต่อมาพบจดหมายระบุว่าเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งศิลปินคนดังกล่าวมีแฟนเพลงจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ความกังวลเป็นห่วงแฟนคลับ หวั่นเกิดการฆ่าตัวตายเลียนแบบคนดัง หรือ Copyc
20 Dec 2017 09:43
ความอ่อนโยนของพ่อสามารถสร้างความผูกพันในครอบครัวที่จะเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาความรุนแรงได้
08 Dec 2017 15:24
ศิลปินดาวน์ซินโดรมคนแรกของไทย
04 Dec 2017 11:10
  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 17 สถาบันราชานุกูล ณ ห้องประชุมวิชาการชิน โสภณพนิช อาคารผู้ป่วยนอก 1 ชั้น 4 สถาบันราชานุกูล
24 Nov 2017 17:20
สถาบันราชานุกูลขอเชิญพยาบาลวิชาชีพสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 18 จัดการอบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วรรณนภา เป
23 Nov 2017 10:51
กรมสุขภาพจิต ห่วงการยั่วยุ ในโลกโซเชี่ยล แนะ 5 อย่า 3 ควร เมื่อพบเห็นบุคคล ไลฟ์สด ทำร้ายตัวเอง
21 Nov 2017 08:09
วันนี้ (14 พ.ย.2560) นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในระดับเอเชียแปซิฟิก 2017 IASSIDD 4th Asia-Pacific Regional Congress ส่งเสริมการวิจัยและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญา ณ ห้อง Convention Hall A-B รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กทม. โดยกล่าวให้ความสำคัญต่อการค้นหากลยุทธ์และรูปแบบของการ
14 Nov 2017 12:17
หวั่นเด็กที่ถูกเพื่อนกลั่นแกล้งในโรงเรียนจะมีภาวะซึมเศร้า แนะผู้ปกครองและครูต้องสอนเด็กให้สามารถดูแลป้องกันตัวเองจากการถูกกลั่นแกล้งได้ นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การกลั่นแกล้งหรือรังแกกัน ในโรงเรียน (Bullying) ที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งในช่วงนี้ ว่า การกลั่นแกล
13 Nov 2017 10:33
วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560 สถาบันราชานุกูลจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2560 ในประเด็น “Depression...Let’s Talk : ซึมเศร้า... เราคุยกันได้” เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและเสริมสร้างความเข้าใจในโรคซึมเศร้า ว่าสามารถรักษาได้ ด้วยความรักความเข้าใจจากคนใกล้ชิดและสังคม อีกทั้งให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพและสุขภาพจิตอีกด
09 Nov 2017 16:09
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกุล และงานศิลปกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล ร่วมกิจกรรมในโครงการ "Give for Sharing เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต" ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้กับขยะ ผ่านกระบวนการผลิต โดยดึงนักออกแบบชื่อดังเ
07 Nov 2017 07:42
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบายให้ฟังว่า ...
28 Oct 2017 14:40
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00—12.00 น. มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ศูนย์สื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี สถาบันราชานุกูล นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ “น้องเสื
20 Oct 2017 10:29ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง