เด็กดาวน์ซินโดรม...ควรเข้ารับการรักษา ฟื้นฟู และฝึกฝนพัฒนาการ ตั้งแต่วัยทารก...ย้ำยิ่งเร็วยิ่งดี
   » ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมห้องน้ำ
   » รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์
   » สขร. พ.ย.57
   » ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ
   » ตารางแสดงราคากลางปปช.จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
   » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการ
   » ตารางแสดงราคากลางปปช.ยูนิตทำฟัน
   » ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน
   » ตารางแสดงราคากลางปปช.อาหารคนไข้
   » ประกาศสอบราคาอาหารคนไข้
   » ตารางแสดงราคากลางปปช
   » ตารางแสดงราคากลางปปช.
   » ประกาศสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ 2558
   » ประกาศสอบราคาจ้างถมดิน จำนวน 1 รายการ
   » ตารางแสดงราคากลางปปช.ทำความสะอาด
   » ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
   » ประกาศประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิคจ้างเหมาทำความสะอาด
   » ประกาศร่าง TOR ทำความสะอาด
   » ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ ชมรมเพื่อผู้มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สถาบันราชานุกูล
   » ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
   » สขร.มี.ค.57
   » สขร.เม.ย.57
   » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   » สขร.ก.พ.57
   » ตารางแสดงราคากลาง
   » สอบราคาจ้างศึกษาความเป็นไปได้ฯ
   » สขร.ม.ค.57
   » คารางแสดงราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   » ตาราแสดงราคากลางปปช
   » สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)
   » สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   » ตารางแสดงราคากลางปปช.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง