"ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เด็กไทย"
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสถาบันราชานุกูล : ข้อมูลสถิติด้านการให้บริการ
   » สถิติการให้บริการ ปี 2559
   » สถิติผู้มารับบริการ สถาบันราชานุกูล 2559
   » จำนวนเตียงผู้ป่วยต่อแพทย์ และพยาบาล ปีงบประมาณ 2558
   » อัตราครองเตียง ปีงบประมาณ 2558
   » จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2555-2558
   » ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
   » ความเสี่ยงทางคลินิกระดับ E-I
   » ปัจจัยที่ส่งผลเด็กด้านผู้ปกครอง
   » ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
   » เด็กบกพร่องสามารถเข้าทำงานได้
   » เด็กที่ผ่านการฝึกไปโรงเรียนได้
   » การฝึกทักษะสำเร็จ
   » กลุ่มโรคที่พบบ่อยผู้ป่วยนอก
   » กลุ่มโรคที่พบบ่อยผู้ป่วยใน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง