“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสถาบันราชานุกูล : ข้อมูลสถิติด้านการพัฒนาเครือข่าย
   » ร้อยละของผู้พิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านเครือข่ายดูแลสุขภาพ ปี 2559
   » ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ปี 2559
   » ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมฯ
   » ร้อยละของเด็กกลุ่มเสี่ยงมีพัฒนาการตามวัย ปี 2559
   » ผลการสำรวจสถานการณ์ IQ EQ เด็กไทย ปี 2559
   » ทรัพยากรด้านส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ/สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 1-12 ปี 2559
   » การเข้าถึงบริการพัฒนาการ
   » เด็กวัยเรียนที่มีปัญหา IQ/EQ
   » เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยข่าวจัดซื้อจัดจ้าง