๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครบรอบ ๕๘ ปีแห่งการสถาปนาสถาบันราชานุกูล "มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเด็กไทย"
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสถาบันราชานุกูล : ข้อมูลสถิติด้านการเงิน
   » งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
   » งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
   » งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
   » งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   » งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
   » งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
   » งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   » งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
   » งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม2560
   » งบทดลอง สถาบันราชานุกูล วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
   » งบทดลอง สถาบันราชานุกูล วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560
   » อัตรส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว ปี 2557- 2559 (ส.ค. 59)
   » ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ปี 2559
   » ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานข่าวจัดซื้อจัดจ้าง