“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสถาบันราชานุกูล : รายงานประจำปีของสถาบันราชานุกุล
   » รายงานประจำปี 2560
   » รายงานประจำปี 2559
   » แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันราชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2561
   » แผนปฏิบัติการสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2561
   » รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1
   » รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ สถานบันราชานุกูล ปี 2561 ไตรมาสที่ 1
   » รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 2560
   » สรุปคะแนนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
   » สรุปคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2560
   » แผนปฏิบัติการสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุงมิ.ย.60)
   » สรุปคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2559
   » สรุปคะแนนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
   » รายงาาประจำปี 2557
   » รายงานประจำปี 2553
   » รายงานประจำปี 2555
   » รายงานประจำปี 2556
   » รายงานประจำปี 2554ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง