“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสถาบันราชานุกูล : รายงานประจำปีของสถาบันราชานุกุล
   » รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
   » แผนปฏิบัติการสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2562
   » แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันราชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2562
   » แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
   » ทิศทางการดำเนินงานสถาบันราชานุกูล ปี 2562
   » การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2562
   » รายงานประจำปี 2560
   » รายงานประจำปี 2559
   » แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันราชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2561
   » แผนปฏิบัติการสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2561
   » รายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1
   » รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ สถานบันราชานุกูล ปี 2561 ไตรมาสที่ 1
   » รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 2560
   » สรุปคะแนนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
   » สรุปคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2560
   » แผนปฏิบัติการสถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ 2560 (ปรับปรุงมิ.ย.60)
   » สรุปคะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2559
   » สรุปคะแนนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
   » รายงาาประจำปี 2557
   » รายงานประจำปี 2553
   » รายงานประจำปี 2555
   » รายงานประจำปี 2556
   » รายงานประจำปี 2554

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

porn hd sex porn tube pornhotbabe.com