“มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดหลักคุณธรรม นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
บริการของเรา : ข้อมูลหน่วยบริการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า โดยพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมการกระตุ้นพัฒนาการโดยเครื่องมือ TEDA4I กิจกรรมการให้บริการ
31 Mar 2017 14:09
คลินิกปัญหาการเรียน ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการเรียน ปัญหาซนสมาธิสั้น อายุ 3 – 18 ปี โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ร่วมกับสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาการเรียนได้รับการดูแลแบบองค์รวมและได้รับการแก้ปัญหาตรงกับความต้องการ
31 Mar 2017 14:06
ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาอารมณ์ โดยทีมแพทย์ที่ประกอบด้วยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและทีมพยาบาลแบ่งการให้บริการเป็นคลินิกผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ 1.การให้บริการคลิ
14 Sep 2016 18:34
ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าที่เกิดจากภาวะต่างๆ และเด็กภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy) มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและความสามารถในการดำรงชีวิตตามศักยภาพ ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม การจัดสิ่งแวดล้อมและสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพของเด็ก ทั้งนี้เน้นการดูแลครอบคล
14 Sep 2016 18:29
ให้บริการ 2 โปรแกรม 1. โปรแกรมวัยทารก ให้บริการเด็กอายุแรกเกิด - 1½ ปี ในทุกโรคที่มีปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้า โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ตามวัย โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก ทั้งด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดให
14 Sep 2016 18:26
เป็นหน่วยงานที่ให้การดูแลผู้บกพร่องด้านสติปัญญา ( Intellectual Disabilities ) ดาวน์ซินโดรม ( Down Syndrome ) และโรคสมองพิการ ( Cerebral Palsy ) โดยมีการดูแลอย่างครอบคลุมในด้านที่สำคัญสำหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา ด้านสุขภาพ ภาวะโภชนาการ การลดปัญหาพฤติกรรม การฝึกทักษะทางสังคม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น และการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ และม
14 Sep 2016 18:24
ให้บริการ 2 โปรแกรม 1. โปรแกรมพื้นฐานออทิสติก ( Intensive Autistic Program) ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก ให้การดูแลครอบคลุมมิติที่สำคัญในการดูแลเด็กออทิสติก ได้แก่ การดูแลด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการ การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึ
14 Sep 2016 18:19
โปรแกรมบริการ ประกอบด้วย 2 โปรแกรม 1. โปรแกรมเตรียมความพร้อมเด็กออทิสติกปฐมวัยเข้าสู่ระบบการศึกษา (ARS Program, Autistic Ready to School) ให้บริการเตรียมเด็กออทิสติกปฐมวัยให้มีความพร้อมเพื่อเข้าโรงเรียน บริการที่จะได้รับเมื่อเข้าโปรแกรมคือการฝึกทักษะสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการช่วยเหลือตนเอง สมาธิและทักษะพื้นฐานการเร
14 Sep 2016 18:17
1. โปรแกรมพื้นฐานออทิสติก อายุ 6 – 18 ปี (Intensive Autistic Program) ให้บริการพัฒนาศักยภาพของเด็กออทิสติก อายุ 6 – 18 ปี ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับอยู่ร่วมกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กออทิสติก โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็กออทิสติก อายุ 6 – 18 ปี เช่น การใช้ระบบสื่อสารด้วยภาพ (Visual) การจัดการพฤติกรรม
14 Sep 2016 18:15
งานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีหน้าที่ดูแลสุขภาพเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่มารับบริการที่โรงเรียนราชานุกูล กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ งานศิลปกรรมบำบัด และโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ พยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการ ปัญห
14 Sep 2016 18:12
ให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี รวมทั้งการเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขเต็มศักยภาพ เกณฑ์การรับผู้ป่วย 1)ผู้ป่วยอายุ 1 ปี 6 เดือน - 5 ปี ทุกระดับความสามารถ 2) ผู้ปกครองสามารถมาร่วมฝึกได้ตามโปร
14 Sep 2016 18:05
ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการ เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนและฝึกทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาอายุ ๓ ปี ถึง ๑๒ ปี ทั้งเพศชายและหญิง ทุกระดับเชาวน์ปัญญา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง / ผู้ดูแล ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เป็นต้นแบบบริการในชุมชน มีการประสานเครือข่ายในการดูแลทั
14 Sep 2016 18:02
โปรแกรมการจัดบริการ ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ได้แก่ 1.โปรแกรมพื้นฐานการดำรงชีวิตประจำวัน ( Daily life living program) พัฒนาศักยภาพของบุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาชายหญิงอายุ 15-25 ปี ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกทักษะทางสังคม ฝึกการช่วยเหลือตนเอง ขอบเขตการให้บริการ บุคคลบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาชายหญิงอายุ 15-25 ปี ที่มีความส
14 Sep 2016 18:01
ให้บริการติดตาม ดูแล สุขภาพต่อเนื่องทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ได้แก่ การส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งจัดการกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และครอบครัว ขอบเขตบริการ (Scope of Service) 1. ให้บริการติดตามการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาและค
14 Sep 2016 17:57
ให้การบริการทางทันตกรรมระดับตติยภูมิ เกี่ยวกับโรคในช่องปาก ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูแก่ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ขอบเขตการให้บริการ 1.ผู้รับบริการทั่วไปในทุกกลุ่มอายุ 2.ผู้รับบริการกลุ่มผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ให้บริการวันจันทร์ /พุธ /ศุกร์ โดยแบ่งเวลาการให้บริการสำหรับผ
14 Sep 2016 17:49
ให้บริการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยและญาติทุกรายที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล ขอบเขตการให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ
14 Sep 2016 17:47
กลุ่มงานจิตวิทยาให้บริการดังนี้ 1. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก ได้แก่ ทดสอบเชาวน์ปัญญา ทดสอบพัฒนาการ/วุฒิภาวะทางสังคม ทดสอบความบกพร่องทางการเรียน ทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบประสาทจิตวิทยา • เวลาให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกร
14 Sep 2016 17:37
ประกอบด้วยการให้บริการดังนี้ 1. การตรวจวินิจฉัยทางสังคมสงเคราะห์ • ให้บริการวิเคราะห์ ประเมิน วินิจฉัยข้อมูลที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย ประเมินความเครียดของผู้ปกครอง (Stress-Test) และความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาเพื่อวางแผนให้การบำบัดช่วยเหลือ และปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาช
14 Sep 2016 17:32
ประกอบด้วยการให้บริการดังนี้ 1. งานกิจกรรมบำบัด ให้บริการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิต สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ดังนี้ - การส่งเสริมทักษะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การใช้มือหยิบจับ การเขียน - การส่งเสริมทักษะด้านการบูรณาการประสาทความรู้สึก (Sensory Integration) - การส่งเ
14 Sep 2016 17:27
1. โปรแกรมการศึกษาพิเศษเด็กออทิสติกอายุ 3-5 และ 6-15 ปี เกณฑ์การรับผู้ป่วย 1.ผู้ป่วยอายุ 3-5 และ 6-15 ปี 2.ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ไม่มีปัญหาโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายไม่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่รุนแรง 3.ผู้ปกครองร่วมวางแผนการฟื้นฟูตามแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตาม (IEP) 2.โปรแกรมการศึกษาพิเศษกลุ่มเด็กบกพ
14 Sep 2016 17:21
30 Mar 2016 09:18
ให้บริการทางการแพทย์อย่าครอบคลุมสำหรับ เด็กกลุ่มอาการดาวน์ตั้งแต่แรกคลอด ถึง 18 ปี โดยกุมารแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ การป้องกัน รักษาสุขภาพ วินิจฉัยและรักษาโรค พร้อมทั้งปัญหาด้านพัฒนาการ พฤติกรรม ด้านอารมณ์ และการเรียนรู้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างก
15 Mar 2016 15:56
สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ หลักฐานการติดต่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ขอจดทะเบียนใหม่ ต่อทะเบียนเมื่อครบ 6 ปี 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาสูติบัตรของคนพิการ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน
11 May 2012 15:33ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง