พัฒนาการ IQ&EQ
พัฒนาการ IQ&EQ
» เสริมพัฒนาการเด็กด้วย “ดนตรี”
23 Mar 2016 10:04
             ดนตรีเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น และถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงที่สวยงามในรูปแบบของทำนอง คำร้อง เสียงประสานจากเครื่องดนตรี เสียงร้องของมนุษย์ และเสียงธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ดนตรีเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนเราเป็นอย่างมาก ในการปรุงแต่งให้เราเกิดความสุขสนุกสนาน ช่วยผ่อนคลายความเครียด
             นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า ดนตรีเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็ก เพราะดนตรีเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการ และธรรมชาติของเด็ก อีกทั้งช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน ดังนี้
 1.ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็ก ธรรมชาติของวัยเด็กนั้นจะไม่ชอบอยู่นิ่ง และมักจะชอบเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาในการวิ่ง ปีนป่าย กระโดดโลดเต้น เหมือนกับคำกล่าวถึงเด็กที่ว่า “ซนเหมือนลิง” ก็คงไม่ผิดนัก กิจกรรมดนตรีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ และธรรมชาติของเด็กตรงนี้ได้ เพราะเมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมดนตรีเด็กจะได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนในการโยกย้ายร่างกายตามจังหวะ และทำนองดนตรี ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะมีความสุขสนุกสนานมากแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยตรงอีกด้วย
2.ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ และจิตใจของเด็ก ดนตรีเป็นสื่อที่มีผลต่ออารมณ์ และจิตใจของคนเราโดยตรง สังเกตได้จากเมื่อเราฟังเพลงที่มีทำนอง และเนื้อร้องเศร้า เราก็จะรู้สึกอินกับเพลงโดยมีอารมณ์เศร้าตามไปกับเพลงด้วย หรือเมื่อเราฟังเพลงที่มีทำนอง และเนื้อร้องสนุกสนาน เราก็จะรู้สึกคึกคักตามไปเพลงนั้นๆ สำหรับเด็กนั้น ดนตรีช่วยพัฒนาด้านทางอารมณ์ของเด็ก เมื่อเด็กฟังเพลงที่มีทำนอง และจังหวะช้าๆ เบาๆ เด็กก็จะรู้สึกสงบ มีสมาธิ และจิตใจผ่อนคลาย ส่วนเพลงที่มีทำนอง และจังหวะเร็วก็จะมีผลทำให้เด็กรู้สึกสดชื่นแจ่มใส และมีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบาน
3.ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านสังคมของเด็ก แน่นอนทีเดียวที่กิจกรรมดนตรีนับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทางด้านสังคมของเด็กได้ดีมาก เพราะดนตรีเป็นกิจกรรมที่มีทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้สามารถพัฒนาทางด้านสังคมของเด็กได้ดีในคนและแง่ คือ กิจกรรมดนตรีแบบเดี่ยว ได้แก่ การร้องเพลง เล่นดนตรี รำ/เต้นแบบเดี่ยวๆ ต่อหน้าคนอื่น เป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงความสามารถ และความถนัดของตนเองเพื่อเป็นที่ยอมรับของตนเอง และผู้อื่น อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็ก
กิจกรรมดนตรีแบบกลุ่ม ได้แก่ การร้องเพลง เล่นดนตรี รำ/เต้นร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำผู้ตาม ซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กโดยตรง
4.ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็ก ดนตรีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านสติปัญญาของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะมีกิจกรรมดนตรีหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษา โดยเด็กๆ สามารถเรียนรู้ในเรื่องของภาษาผ่านทางเนื้อร้องของแต่ละบทเพลง ในเรื่องของคณิตศาสตร์ เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องของตัวเลขจากจังหวะและการอ่านโน้ต ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ สังคม ประเพณีวัฒนธรรมของไทย และชาติต่างๆ เด็กๆ สามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้โดยผ่านทางเนื้อร้อง และทำนองของบทเพลงแต่ละเพลง ดังนั้น ดนตรีจึงมีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก
ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าดนตรีเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าต่อเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างแท้จริง รู้อย่างนี้แล้วมาให้เด็กๆ เรียนดนตรีกันดีกว่า
 
บทความโดย : ดร.แพง ชินพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยและดนตรีพัฒนาสมองเด็ก
ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


เนื้อหาอื่นๆ
การอ่านดีกับลูกอย่างไร
การอ่านเป็นประตูสู่โลกจินตนาการของคนได้ทุกวัย
อ่านต่อ..
เล่นแบบไทยๆ ก็เสริมพัฒนาการลูกได้
“การเล่น” มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเด็ก
อ่านต่อ..
‘จ๊ะเอ๋’ กิจกรรมง่ายๆ เสริมพัฒนาการลูก
เชื่อว่าทุกครอบครัวคงเคยเล่นจ๊ะเอ๋กับลูกหลานหรือเด็กเล็กกันมาแล้วทั้งนั้น
อ่านต่อ..
สูตรลับ...เสริมพัฒนาลูกน้อย
คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกลูกโดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว คือ กิจวัตรประจำวัน
อ่านต่อ..